Bestuur en organisatie

Hoe ziet de organisatiestructuur van a.s.r. eruit? Hoe is het toezicht geregeld?

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en de ontwikkeling van de resultaten. De Raad van Bestuur richt zich daarbij op het belang van de gehele onderneming.

Reglement Raad van Bestuur ASR Nederland N.V.
Bijlage A: Klokkenluidersregeling ASR Nederland N.V.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. De RvC staat de RvB met raad ter zijde. De RvC bestaat uit vier leden met uiteenlopende professionele achtergronden. Zij combineren een brede ervaring en expertise in de financiële dienstverlening met een integere reputatie die ook door de toezichthouders als zodanig is getoetst.

Reglement Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V.

Bijlage A: profielschets van de RvC
Bijlage B: rooster van aftreden RvC
Bijlage C: reglement voor de Audit en Risicocommissie van de RvC
Bijlage D: reglement van de Selectie- en benoemingscommissie van de RvC
Bijlage E: reglement van de Remuneratiecommissie van de RvC

 

Corporate Governance

Hoe ziet de organisatiestructuur van a.s.r. eruit? Wat betekent het dat de staat aandeelhouder is? En wie zijn de toezichthouders?

Beleid

Richtlijnen

Gedragscode Verzekeraars

ASR Nederland N.V. is lid van het Verbond van Verzekeraars en is daardoor goed aangesloten op de ontwikkelingen in Brussel. Dit doet het Verbond met name door zijn lidmaatschap van de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars Insurance Europe. Bij Insurance Europe zijn brancheorganisaties van verzekeraars van alle 27 Europese Lidstaten aangesloten, plus die uit een aantal omringende landen. Insurance Europe vertegenwoordigt de belangen van alle soorten verzekeraars, waaronder grote pan-Europese bankverzekeraars, onderlinge verzekeraars en herverzekeraars.  

De Gedragscode Verzekeraars brengt tot uitdrukking dat de sector werkt aan een balans tussen bedrijfseconomische groei en maatschappelijke vooruitgang waarbij het klantbelang vooropstaat. De Gedragscode Verzekeraars is opgesteld aan de hand van de in 2009 vastgestelde kernwaarden: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. Voor meer informatie: 

Website Insurance Europe
   Eed of belofte

Onze gedragsregels helpen ons bij  een integere en zorgvuldige uitoefening van ons werk. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich aan deze gedragsregels houden. Om dit te benadrukken willen wij dat de eed of belofte wordt afgelegd door iedere persoon die (op reguliere basis) werkzaamheden verricht bij of voor a.s.r. Met het afleggen van de eed geeft een medewerker aan zich aan gedragsregels te houden.