Bestuur en organisatie

Beleid

Beleggingsbeleid

​Het bieden van zekerheid aan onze klanten is het bestaansrecht van a.s.r. We zijn dan ook zeer zorgvuldig met het beleggen van de premie die klanten betalen voor hun verzekeringen. Zo kunnen wij altijd en op elk moment aan onze financiële verplichtingen voldoen. Daarnaast bieden we de zekerheid dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier beleggen.

Beloningsbeleid

​​In het beloningsbeleid staat bij a.s.r. het bevorderen en in stand houden van onze integriteit en soliditeit centraal.

Zorginkoopbeleid

Het zorginkoopbeleid beschrijft het proces waarin a.s.r. Ziektekosten en zorgaanbieders tot overeenkomsten komen.

Diversiteitsbeleid

a.s.r. streeft naar een inclusieve cultuur. Voor het succes van de onderneming is het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook dat medewerkers van elkaar verschillen. Verschillende zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van a.s.r. en worden positief benut en ingezet bij innovatieve oplossingen voor onze klanten.

Als definitie voor diversiteit hanteert a.s.r.: een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, op basis van leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen.

Gedragscode

De a.s.r. gedragscode beschrijft de gewenste houding en het gewenste gedrag dat wij van elkaar verwachten. De code is de leidraad voor ons handelen en onze beslissingen en helpt om ons werk goed, zorgvuldig en integer te doen. Het is de leidraad hoe wij met klanten en met elkaar omgaan, zonder onderscheid in bijvoorbeeld geslacht of culturele achtergrond en hoe wij verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving waarin wij werken en leven. De a.s.r. gedragscode ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid om zelf afgewogen besluiten te nemen hoe met een bepaalde situatie om te gaan.

Regeling omgang met voorwetenschap en privétransacties in beleggingen

In deze 'Regeling omgang met voorwetenschap en privétransacties in beleggingen' zijn de regels opgenomen over privébeleggingstransacties in zowel beursgenoteerde - als niet-beursgenoteerde financiële instrumenten en de omgang met voorwetenschap. Deze regeling bevat ook regels die toezien op transacties in financiële instrumenten uitgegeven door a.s.r.

Beleid inzake fair disclosure en bilaterale contacten

In dit document wordt het beleid van de Vennootschap ten aanzien van fair disclosure en bilaterale contacten met aandeelhouders uiteengezet. Dit beleid dient ter aanvulling op, en is onderworpen aan, de statuten van de Vennootschap, de interne reglementen van de RvB en de RvC en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Klokkenluidersregeling ASR Nederland N.V

Stembeleid

In lijn met de Code Frijns hebben we een stembeleid ontwikkeld. Hierin staat op basis waarvan we onze rol als belegger uitoefenen. 

Stemverantwoording

De stemverantwoording beschrijft hoe we omgaan met ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Het document is in het Engels.

Dividendbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASR Nederland N.V. bepaalt ieder jaar welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel als dividend wordt uitgekeerd. ​De (tussentijdse) dividenduitkeringen vinden plaats aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten.

Auditor Independence Policy

Reglement Disclosurecommissie ASR Nederland N.V.