Bestuur en organisatie

Richtlijnen

Gedragscode Verzekeraars

ASR Nederland N.V. is lid van het Verbond van Verzekeraars en is daardoor goed aangesloten op de ontwikkelingen in Brussel. Dit doet het Verbond met name door zijn lidmaatschap van de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars Insurance Europe. Bij Insurance Europe zijn brancheorganisaties van verzekeraars van alle 27 Europese Lidstaten aangesloten, plus die uit een aantal omringende landen. Insurance Europe vertegenwoordigt de belangen van alle soorten verzekeraars, waaronder grote pan-Europese bankverzekeraars, onderlinge verzekeraars en herverzekeraars.  

Gedragscode verzekeraars

De Gedragscode Verzekeraars brengt tot uitdrukking dat de sector werkt aan een balans tussen bedrijfseconomische groei en maatschappelijke vooruitgang waarbij het klantbelang vooropstaat. De Gedragscode Verzekeraars is opgesteld aan de hand van de in 2009 vastgestelde kernwaarden: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. Voor meer informatie: 

Eed of belofte

Onze gedragsregels helpen ons bij  een integere en zorgvuldige uitoefening van ons werk. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich aan deze gedragsregels houden. Om dit te benadrukken willen wij dat de eed of belofte wordt afgelegd door iedere persoon die (op reguliere basis) werkzaamheden verricht bij of voor a.s.r. Met het afleggen van de eed geeft een medewerker aan zich aan gedragsregels te houden.

Code Banken

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht.