Duurzame belastingbetaler

Belastingdruk en belastingafdrachten

Belastingdruk en belastingafdrachten
In de landen waarin a.s.r actief is, betaalt a.s.r. belastingen over de winsten die worden behaald door de economische activiteiten in die landen, dit overeenkomstig de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

a.s.r. is nagenoeg alleen in Nederland actief en hiermee worden bijna alle belastingafdrachten gedaan aan de Nederlandse belastingdienst. Dit met uitzondering van:

  • afdrachten die zien op assurantiebelasting voor met name schadeverzekeringen waarbij de heffingsbevoegdheid in andere landen ligt;
  • betaalde vennootschapsbelasting aan de Franse belastingdienst in 2016, dit is gerelateerd aan de verkoop van onroerende zaken in Frankrijk gelegen;
  • bronheffingen die zijn ingehouden op buitenlandse beleggingsopbrengsten.
Belastingafdrachten door a.s.r. (in € miljoen)    
   2017 2016
Winst voor belasting  1.128 855  
Vennootschapsbelasting in p&l  220 201
Nominale belastingdruk 25% 25%
Effectieve belastingdruk 19,5% 23,5%
     
De relatief lage effectieve belastingdruk in 2017 wordt veroorzaakt door het resultaat op de verkoop van de cumprefs Unilever, die voor de vennootschapsbelasting niet is belast door toepassing van de deelnemingsvrijstelling.     
     
Belastingafdrachten    
     
Nederland    
Vennootschapsbelasting en bronheffingen 231 (*) 201
Ingehouden dividendbelasting op ontvangen dividenden 5 7
Dividendbelasting 29 28
Loonheffingen uitkeringen 247 232
Loonheffingen medewerkers 124 118
Assurantiebelasting 134 121
Omzetbelasting 1 2
Totaal belastingafdrachten Nederland 772 709
     
Uitgestelde belastingvordering (deferred tax asset) per ultimo 226 595
     
(*) In 2015 is totaal 521 miljoen euro vennootschapsbelasting betaald. In 2017 is 238 miljoen euro vennootschapsbelasting terugontvangen die in 2015 is betaald. Voor een evenwichtig beeld is deze terugontvangst in dit overzicht niet verwerkt. Dit verklaart tevens deels de lagere uitgestelde belastingvordering (deferred tax asset) per ultimo 2017 ten opzichte van de stand per ultimo 2016.    
     
Buitenland    
Vennootschapsbelasting Frankrijk 0 2
Op beleggingsopbrengsten ingehouden buitenlandse bronheffing 6 6
Buitenlandse assurantiebelasting 1 1
Totaal belastingafdrachten buitenland 7 9
     
Aantal medewerkers    
Aantal medewerkers in fte, allen werkzaam in Nederland 3.493 3.461