Duurzame verzekeraar

a.s.r. en beleggingsverzekeringen

a.s.r. vindt het belangrijk dat haar producten passen en blijven passen bij de situatie en behoeften van haar klanten. Daarom zoekt a.s.r. proactief contact met klanten met een beleggingsverzekering, om hen aan te sporen om naar hun beleggingsverzekering te kijken. Past deze nog bij hun situatie en bij het doel waarvoor zij de verzekering hebben afgesloten? a.s.r. wijst klanten actief op de mogelijkheden die er zijn om de beleggingsverzekering te wijzigen, zodat zij daar een bewuste keuze over kunnen maken.

De Compensatieregeling

Sinds 1992 hebben veel Nederlanders een beleggingsverzekering gesloten voor bijvoorbeeld de aflossing van hun hypotheek of als voorziening voor de oude dag. Vanaf 2006 ontstond een maatschappelijke discussie over de hoogte van de ingehouden kosten en risicopremie in relatie tot de opbrengst. In 2008 heeft a.s.r. op basis van aanbevelingen van de ombudsman afspraken gemaakt met consumentenorganisaties. Er is een maximaal percentage afgesproken dat van de betaalde premie mag worden ingehouden voor kosten en risicopremie. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de Compensatieregeling. Voor bijzondere en schrijnende gevallen heeft a.s.r. de ‘Regeling schrijnende gevallen. In 2011 heeft a.s.r. de Compensatieregeling volledig uitgevoerd. Alle klanten zijn geïnformeerd of zij aanmerking kwamen voor de regeling. Waar het van toepassing was, zijn compensaties eenmalig en in sommige gevallen jaarlijks in de polissen van klanten gestort.

In actie komen

Sinds 2012 benadert a.s.r. klanten om hen aan te sporen om in actie te komen. a.s.r. wijst klanten op de financiële situatie van hun beleggingsverzekering en informeert hen over de mogelijkheden om de verzekering eventueel te wijzigen of te beëindigen. Hierbij werkt a.s.r. nauw samen met adviseurs. Klanten kregen in 2012 een gratis hersteladvies aangeboden om met hun adviseur te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hun situatie te verbeteren. Klanten die nog geen keuze hebben gemaakt en nog geen advies hierover hebben ingewonnen, hebben nog steeds recht op gratis hersteladvies van hun adviseur. Ook kunnen klanten sinds 2016 voor kosteloos advies terecht bij het Adviesloket Beleggingsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. In 2014 introduceerde a.s.r. een mix-fonds met lagere kosten en bood zij 230.000 klanten de mogelijkheid om kosteloos over te stappen en zo hun situatie te verbeteren.

Resultaten activeren van klanten

Verzekeraars hebben afgesproken dat zij de resultaten van hun inspanningen om klanten met een beleggingsverzekering te activeren, die zij aan de AFM rapporteren, ook zelf publiceren.

Schikkingen

Sinds 2015 treft a.s.r. geen schikkingen meer met klanten waarbij een wederzijdse geheimhoudingsverklaring wordt getekend. In eerder getroffen schikkingen, beroept a.s.r. zich niet langer op de geheimhoudingsclausule. Mede in verband met de privacy van klanten, zal a.s.r. niet zelf informatie over individuele schikkingen openbaar maken. Het staat klanten met wie een schikking is getroffen vrij om dat wel doen. Lees meer hierover in het statement van het Verbond van Verzekeraars.

Fortisschikking

Op 13 juli 2018 heeft het gerechtshof van Amsterdam de zogenaamde Fortisschikking verbindend verklaard. Hierin zijn afspraken gemaakt door verzekeraar Ageas (het voormalige Fortis) met verschillende claimorganisaties die voormalige aandeelhouders van Fortis vertegenwoordigen voor een schadevergoeding van ruim € 1,3 miljard. Met deze schikking wordt aan de voormalige aandeelhouders een compensatie geboden voor (een deel van) de schade die zij hebben geleden door de koersval van het aandeel Fortis rondom de overname van ABN AMRO in 2007.

Momenteel onderzoekt a.s.r. in hoeverre de beleggingsfondsen die destijds door a.s.r. werden aangeboden in beleggingsverzekeringen of via de beleggersgiro, waren belegd in het aandeel Fortis en voldoen aan de voorwaarden voor het indienen van een claim. Vervolgens zal a.s.r. als aanbieder van de beleggingsfondsen in de beleggingsverzekeringen of de beleggersgiro de vervolgstappen bepalen om namens haar polishouders en bankklanten aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.

Klanten van a.s.r. kunnen dus zelf geen stappen ondernemen. De claim dient uiterlijk 28 juli 2019 ingediend te zijn. a.s.r. zal geen gebruik maken van de zogenaamde opt-out. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal a.s.r. hierover meer informatie verstrekken op deze site.
Meer informatie over de Fortisschikking vindt u op de website: https://www.forsettlement.com/page/faq.