Duurzame werkgever

Betrokkenheid

undefined

In 2017 heeft a.s.r. de engagement scan waarmee medewerkerstevredenheid werd gemeten, vervangen door de Denison organisatiesucces meting. Dit onderzoek meet het succes van een organisatie op meerdere dimensies en geeft daarmee een breder beeld dan alleen engagement. Zo komen ook relevante cultuuraspecten in beeld. Begrijpen we wat de markt van ons vraagt? Hebben we onze zaken goed op orde? Waar staan we voor en gaan we er ook echt voor? Bovendien zijn de resultaten beter vergelijkbaar binnen een wereldwijde benchmark van grote organisaties.

Ruim twee derde van alle medewerkers van a.s.r. (69%) heeft deelgenomen aan deze scan. Omdat het een nieuwe onderzoeksmethode betreft, zijn de resultaten niet 1-op-1 vergelijkbaar met die van engagementscans van de voorgaande jaren. Wel is duidelijk dat a.s.r. in 2017 in vergelijking met andere bedrijven opnieuw hoog scoort op engagement. Met deze nieuwe methodiek komt a.s.r. met 'betrokkenheid', (een medebepalende factor voor engagement waarin visie, kernwaarden en gedrag, kennisontwikkeling en empowerment zijn inbegrepen) uit bij de hoogst scorende 30% van een wereldwijde benchmark.  

Bij de overall uitkomsten (een optelsom van alle onderdelen samen) valt op dat medewerkers a.s.r. typeren als een lerende organisatie. Medewerkers geven ook aan nog meer duidelijkheid te willen krijgen over de strategische richting. Wat is de langetermijnstrategie van a.s.r.? Hoe zorgt a.s.r. ervoor dat het haar positie houdt en verbetert? Ook het vertalen van klantwensen naar concrete oplossingen wordt soms als lastig ervaren. Binnen ‘het verhaal van a.s.r.’ wordt aandacht besteed aan een aantal van deze vragen. De resultaten van de scan verschilden per bedrijfsonderdeel. Ieder MT heeft per bedrijfsonderdeel de uitkomsten besproken en opvolging uitgewerkt.