Maatschappelijke rol

Duurzaam inkopen

Leveranciers beoordelen op hun effecten op de maatschappij

a.s.r. vindt het belangrijk om op een verantwoorde en duurzame wijze te opereren.  Dat verwacht zij ook van haar leveranciers.

Screening

a.s.r. doet geen zaken met partners die betrokken zijn bij misdrijven of andere maatschappelijke ongewenste handelingen zoals witwassen, fraude en het financieren van terrorisme. Dit kan haar reputatie en integriteit in gevaar brengen. a.s.r. heeft een Customer Due Diligence (CDD) beleid dat een screening vereist voor de ondertekening van een contract. In het beleid voor contractmanagement is bovendien vastgesteld dat er periodiek een screening plaatsvindt. Als er naar het oordeel van a.s.r. aanleiding is om te twijfelen aan de integriteit van de leverancier dan worden passende maatregelen getroffen.

MVI-beleid

a.s.r. stelt aanvullende eisen aan haar leveranciers op het gebied van milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Deze eisen maken onderdeel uit van de tussen a.s.r. en haar leveranciers afgesloten inkoopcontracten. Het MVI-beleid heeft als belangrijkste doel om met leveranciers in dialoog te zijn over deze maatschappelijk relevante thema’s. Dit onderwerp is dan ook een terugkerend agendapunt bij de (directie-) overleggen tussen a.s.r en haar leveranciers. Voor 2017 had de afdeling Inkoop als doel om bij de tien meest strategische leveranciers, een gespecificeerde MVI-bijlage aan de contracten toe te voegen. Deze doelstelling heeft a.s.r. behaald. Daarnaast is deze bijlage vanaf medio 2017 een standaard onderdeel geworden van de contracten-set die a.s.r. hanteert. Op die manier geven alle nieuwe leveranciers automatisch invulling aan het MVI-beleid.