Maatschappelijke rol

Milieu footprint

Carbon footprint hoofdkantoor a.s.r.

a.s.r. wil zorgvuldig omgaan met natuur en milieu door verspilling tegen te gaan en negatieve impact te beperken. a.s.r. besteedt bijzondere aandacht aan haar carbon footprint, waarvan a.s.r. twee variaties onderkent:
* directe footprint, veroorzaakt door eigen activiteiten
* indirecte footprint, als gevolg van de beleggingsactiviteiten

De directe carbon footprint van a.s.r. zelf is beperkt en daarom niet gedefinieerd als een materieel thema door het management van a.s.r. en haar stakeholders als het gaat om de impact op het milieu en haar activiteiten. Echter, a.s.r. vindt het is belangrijk om aandacht te schenken aan zijn eigen footprint om een goed voorbeeld te geven als een verantwoordelijke organisatie en haar negatieve impact op het milieu te beperken. a.s.r. heeft daarom de ambitie om in 2020 100% CO2-neutraal te worden. 

Directe carbon footprint
De directe a.s.r. footprint bestaat uit afval, brandstof, warmte, elektriciteit, koeling, woon-werkverkeer en zakelijk verkeer¹. a.s.r. streefde in 2017 naar verlaging van haar directe footprint met 2% t.o.v. 2016. Deze doelstelling is niet behaald, de totale footprint is toegenomen met 0,2%². Gekeken naar de uitstoot per fte, is de uitstoot nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2016.

De scope 1 emissies zijn met 194 ton CO₂ eq gedaald met name door het gebruik van minder en zuinigere leaseauto’s en minder gebruik van aardgas. De scope 3 emissies zijn echter toegenomen met 210 ton CO2 eq. Dit door een toenemend woon-werkverkeer in kilometers, waarbinnen verhoudingsgewijs het autogebruik is toegenomen (ten opzichte van bijvoorbeeld het OV-gebruik).

De doelstelling om 5% minder uitstoot te bewerkstelligen met het a.s.r. wagenpark, is behaald met een reductie van 6,8%. Zoals hierboven gemeld is dit te danken aan het gebruik van minder en zuinigere leaseauto’s. Omgerekend per kilometer betreft de reductie 21,9%.

undefined

¹ 87% van alle leaseauto’s wordt toegekend aan het hoofdgebouw.

² In 2017 is gebruik gemaakt van een nieuwe nauwkeuriger rekenmethodiek met als gevolg een stijging van de totale footprint van 3,65% ten opzichte van 2016. Om resultaten te kunnen afzetten tegen voorgaand jaar, zijn in dit overzicht de uitkomsten van 2016 opnieuw berekend op basis van de nieuwe rekenmethodiek en aangepaste emissiefactoren voor 2017 voor afval en mobiliteit.

³ Hier valt het fossiele brandstofverbruik van alle a.s.r. leaseauto’s onder.

Milieuprestaties hoofdkantoor a.s.r.

a.s.r. streeft naar continue verbetering van de energieprestatie en preventie van het energieverbruik. Zij heeft de “meerjarenafspraak energie efficiency” (convenant tussen bedrijven en rijksoverheid (MJA-3)) ondertekend. De ambitie van a.s.r. is om in de periode 2005 – 2020 30% energieverbruik te verminderen en 30% CO2 uitstoot te reduceren. Deze ambitie is inmiddels naar boven toe bijgesteld tot 60% in de periode 2005 – 2020. Hiervoor heeft a.s.r. een energie-efficiëntieplan (EEP) opgesteld. Het EEP geeft inzicht in de EEP periode 2017 – 2020 in de energetische situatie en de besparingsopties van a.s.r.. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en is een belangrijk onderdeel van het duurzaamheids- en strategische beleid van a.s.r.

Het a.s.r. energie-efficiëncyplan

undefined 

Energieverbruik
a.s.r. heeft de volgende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen:
• MJA3: behaalde in 2017 een 4,1% energie¹-besparing ten opzichte van 2016. Een verbetering van de energie-efficiëntie met 30%
onder het MJA3-convenant 2005-2020 werd bereikt in 2014;
• a.s.r. behaalde verdere besparingen, 4,9% kWh in 2017, door het energieverbruik van de data centra te verminderen. In 2018 wordt het energieverbruik verder verlaagd door het vervangen van de apparatuur van het datacenter door meer energie-efficiënte eenheden;
• Het energie-efficiëntielabel van het hoofdkantoor is A ++ en het gebouw heeft een BREEAM Excellent-beoordeling ontvangen;
• In 2017 werd het elektriciteitsverbruik gecompenseerd door het gebruik van Zweedse windenergie, met behulp van de emissiefactor nul.

In 2017 zijn emissies gecompenseerd via 'Trees for all'² credits.

Carbon emissie

undefined

undefined

undefined

Thermische energieopslag
Om energie te besparen in het hoofdkantoor in Utrecht, past a.s.r. Lange Termijn Energie Opslag (LTEO) toe. Dit systeem heeft als voordelen: laag energieverbruik, lage energiekosten, zeer milieuvriendelijk, lange levensduur en betrouwbaarheid (door een gering aantal bewegende onderdelen).

¹ Gebruik van elektriciteit en gas

² Gold Standard Project Bolivia: Compensatie via Gold Standard-certificaten staat voor de hoeveelheid CO₂ die het bos inneemt. Indien nodig worden bomen geplant, maar compensatie vindt ook plaats door het behoud van het bos door middel van onderwijs, alternatieve inkomenssteun voor omwonenden etc.

 

Mobiliteit

Mobiliteit (zakenreizen en woon-werkverkeer) is goed voor een groot deel van de CO₂ footprint van a.s.r. in 2017. Het verbruik van fossiele brandstoffen was goed voor 96% van de totale CO₂ footprint van a.s.r.

De mobiliteit van a.s.r. in 2017 kan als volgt worden opgesplitst.

undefined

undefined