Duurzaam ondernemen

Mens

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Daarom steekt a.s.r. veel energie in het aantrekken, binden en boeien van de beste medewerkers, worden er ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden geboden en een goede balans tussen werk en privé gefaciliteerd. 

a.s.r. wil een duurzame werkgever zijn door:

  • de beste mensen aan te trekken, verder te ontwikkelen en te behouden;
  • te zorgen voor een objectieve en transparante aansturing waarbij verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt;
  • te zorgen dat er gestuurd wordt op vertrouwen, waardoor betrokkenheid en performance hand in hand gaan;
  • te investeren in mentale weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid voor verbetering van de inzet van mensen, in of extern.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Human Resources draagt hieraan bij door mogelijkheden te creëren zodat medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r. Alle medewerkers van a.s.r. kunnen een beroep doen op ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gebruik maken van begeleiding door loopbaancoaches en een uitgebreid aanbod van workshops en opleidingen. Belangrijke voorwaarde voor begeleiding is dat medewerkers bereid zijn om zelf de regie over hun toekomst te nemen. In 2015 hebben 289 medewerkers gebruik gemaakt van begeleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid; 97 medewerkers hebben deelgenomen aan een begeleidingstraject omdat ze boventallig zijn geworden. 

Diversiteit

Mede als gevolg van de invoering van de Participatiewet heeft a.s.r. in 2015 beleid ontwikkeld dat erop is gericht om jaarlijks een vastgesteld aantal mensen in dienst te nemen met een arbeidsbeperking, de ‘buitengewone talenten’ van a.s.r. Via een nieuw ingerichte Participatiedesk worden met name laagopgeleide mensen met een arbeidsbeperking ingezet op klussen binnen verschillende bedrijfsonderdelen. Voor de werving van hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking worden speciale kanalen ingezet en wordt bij gelijke geschiktheid een voorkeursbeleid gehanteerd. 

Betrokkenheid

Ook in 2015 is de betrokkenheid van medewerkers van a.s.r. gemeten via de engagementscan. De engagementscore vertoont in 2015 met 53,5% een stijging ten opzichte van 2014 met 4%-punt. De stijgende lijn die vanaf 2010 is ingezet en die in 2014 iets terugviel, is in 2015 dus weer opgepakt. Was vorig jaar het vertrouwen in het bedrijf al een positief punt, nu is er naast een verder stijgend vertrouwen, ook een groeiend aantal medewerkers dat trots is op a.s.r. Ook herkent een groot aantal medewerkers zich in de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te kunnen en willen zijn. Positief en belangrijk is daarnaast dat de medewerkers aangeven dat ze behoefte hebben om nog meer aandacht te besteden aan de klant. 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van a.s.r. vertegenwoordigt de medewerkersbelangen en overlegt met de voorzitter van de Raad van Bestuur over zaken die de onderneming aangaan. Dat gebeurt vanuit een focus op het gezamenlijke bedrijfsbelang. De OR vertegenwoordigt de medewerkersbelangen van alle collega's van a.s.r. en weegt zowel het belang van de onderneming als van de medewerkers.

De structuur, werkwijze en positie van de leden van de medezeggenschap bij a.s.r. is schriftelijk vastgelegd en voor alle medewerkers in te zien.

De OR en zijn onderdeelcommissies hebben een adviserende stem onder andere als het gaat om belangrijke bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, zoals organisatiewijzigingen (samenvoegen of splitsen van afdelingen of bedrijfsonderdelen), overnames en integraties.

Ten aanzien van zaken op het terrein van sociaal beleid (zoals bijvoorbeeld beoordelingen, pensioenen en arbeidsomstandigheden), heeft de OR in veel gevallen instemmingsrecht. Dat geldt voor beleid op het gebied van beoordelingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, aanstelling en dergelijke. Verder kan de OR gebruik maken van zijn wettelijke spreekrecht. Dit geeft de raad de mogelijkheid om voor en tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over bepaalde belangrijke voorgenomen bestuursbesluiten zijn standpunt kenbaar te maken.

Frequentie vergaderingen en samenstelling
De OR wordt via verkiezingen samengesteld voor een periode van 3 jaar. De raad komt 12 maal per jaar in vergadering bijeen en overlegt 6 maal per jaar officieel met de bestuurder. Twee maal per jaar wordt de stand van zaken in de onderneming besproken in het bijzijn van twee leden van de Raad van Commissarissen. De onderwerpen die dan in ieder geval aan bod komen zijn: hoe staat de onderneming er financieel voor en wat zijn de strategische plannen van de onderneming. Ten minste twee maal per jaar vindt een 3-raden overleg plaats.  Aan dit overleg nemen de voorzitter van de RvC tezamen met een lid van de RvC, de Voorzitter en Vice-voorzitter van de OR en de Voorzitter van de RvB en de directeur HR deel.