Duurzaam ondernemen

Milieu

Duurzaamheid bij a.s.r.

a.s.r. wil zorgvuldig met de natuur en het milieu omgaan en deze zo weinig mogelijk belasten. Daarom gaan wij efficiënt om met middelen, energie en water. Ook zijn we bewust bezig met afvalbeheer, mobiliteit, energiereductie en CO2-uitstoot. 

CO2

De CO2-uitstoot is het afgelopen jaar met 10,31% gereduceerd. De voornaamste redenen van deze afname zijn:

 1. Het effect van de renovatie van het pand: het gasverbruik (CO2-emissie) is flink afgenomen.
 2. Op het gebied van mobiliteit is winst geboekt, met name minder brandstofverbruik van zakelijke auto’s (die daardoor minder CO2-emissie veroorzaken).

Ook op energiegebied is vooruitgang geboekt, door onder meer:

 • Thermische energieopslag: In het hoofdkantoor in Utrecht past a.s.r. Lange Termijn Energie Opslag (LTEO) toe. Voordelen: laag energieverbruik, zeer milieuvriendelijk, lange levensduur en betrouwbaarheid (door een gering aantal bewegende onderdelen).
 • Groene sportlocatie: De fitnesslocatie in Utrecht gebruikt sinds september 2015 apparatuur van Technogym waarbij tijdens het trainen energie wordt opgewekt die hergebruikt wordt. Hiermee heeft a.s.r. een van de eerste groene sportlocaties ter wereld.
 • Concentratie van de bedrijfsvoering in één pand: Het pand in Amersfoort is inmiddels gesloten en alle medewerkers van Europeesche Verzekeringen zijn sinds 1 april 2016 in Utrecht gehuisvest.
 • Een andere maatregel was het plaatsen van 592 van de beoogde 1.184 zonnepanelen.

Renovatie

Het pand van a.s.r. aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht is tussen 2013 en 2015 duurzaam gerenoveerd. Het vernieuwde kantoor is volledig ingericht op het Nieuwe Werken en voldoet aan de strengste eisen van duurzaamheid van a.s.r. Zo is het kostenefficiënt en na voltooiing gebruikt het gebouw 50% minder energie. Het energielabel verbetert daarmee van G naar A. 

Het ontwerp van het (gerenoveerde) pand aan de Archimedeslaan heeft het BREEAM-certificaat Excellent behaald. a.s.r. streeft ook het BREEAM Excellent-certificaat voor het pand zelf na, met energielabel A. Na het afronden van de bouw in 2015 volgt de certificering begin 2016.

Enkele feiten en cijfers:

Afval

 • Met de sloop van het pand kwam 23.000 ton puin vrij. Het grootste deel (98%) van dit puin is hergebruikt.
 • Het bouwafval werd gescheiden in maar liefst negen verschillende soorten. Materiaal dat kon worden hergebruikt, keerde ook daadwerkelijk weer terug in het gerenoveerde deel.

Hergebruik

 • Alle duizenden bureaustoelen zijn opgeknapt, waarbij de zitting en stoffen bekleding zijn vervangen, in een fabriek die volledig werkt volgens het Cradle-to-Cradle-principe. Het oude schuim van de zitting is verwerkt in isolatieplaten, de stoffen gingen naar een fabrikant van paardendekens en naar scholen.
 • In het pand ligt 42.000 m² tapijt, dat deels is gemaakt van gebruikte materialen en 100% recyclebaar is. Het oude tapijt kreeg ook een nieuwe bestemming: het garen is opnieuw gebruikt en de onderkant werd grondstof voor wegenbouw en dakbedekking.
 • GFT-afval composteert a.s.r. met een eigen milieuvriendelijk composteerstation tot een bodemverbeteraar voor de tuinen. Door op het terrein zelf te composteren, is er geen transport nodig van en naar het afvalverwerkingsbedrijf. Dit scheelt energie en CO2-uitstoot.

Groen

 • De tuin bij het kantoor sluit aan op de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht en biedt onderdak aan diverse diersoorten zoals vleermuizen, egels, salamanders, insecten, ooievaars en ringslangen.
 • Gezien de bijenproblematiek heeft a.s.r. nadrukkelijk gekozen voor het huisvesten van een bijenvolk. Er wordt op biologische wijze geïmkerd en de tuin is beplant met ‘bij-vriendelijke’ planten.
 • Op de 1e etage wordt een deel van de buitengevel voorzien van groene gevelwanden. Deze beplanting vangt fijnstof en CO2, het fungeert dus als luchtzuivering.
 • In deze groene gevelwanden komen nestkasten voor gierzwaluwen en mussen.
 • In totaal is er 17.000 m² klimaatgevel geplaatst.
 • Op verschillende plekken in het kantoor staan tafels die zijn gemaakt van hout van landgoed De Utrecht. De tafels zijn vervaardigd in een sociale werkplaats door medewerkers van Reinaerde, een sociale partner van a.s.r.

De renovatie tot nu toe vertaalt zich in een duidelijke vermindering van het energieverbruik:

 • Elektriciteit: het gebruik in 2015 was 8,554,298 kWh, ten opzichte van 10,391,564 kWh in 2014, een daling van ongeveer 17,7%¹.
 • Aardgas: het gebruik in 2015 was 357,930m³ versus 604,256m³ in 2014, een daling van zo’n 40,8%1.

¹ Het lagere energie- en aardgasverbruik heeft ook te maken met het afsluiten van een deel van het gebouw in verband met de renovatie, maar zijn inclusief het verbruik tijdens de bouw; 6,666m³ aardgas en 312,272 kWh Elektra. 

 

Mobiliteitsbeleid

a.s.r. heeft een actief mobiliteitsbeleid dat streeft naar verbeterde toegankelijkheid van de gebouwen en vermindering van de CO2-uitstoot. Op verschillende gebieden zet a.s.r. zich in op het verduurzamen van het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit.

Zo is de keuze van de leaseauto beperkt tot die met een maximale uitstoot van 104 g/km en is een mobiliteitsbudget als alternatief voor de leaseauto ingevoerd. Verder is het onderzoek naar de mogelijkheden voor vergroening van het huidige leasebeleid door HR, Business Support en CIC (inkoop) afgerond. Dit onderzoek heeft een lijst met maatregelen opgeleverd, die in 2016 nader wordt uitgewerkt; de carpoolregeling wordt regelmatig onder de aandacht gebracht en medewerkers uit Utrecht mogen niet parkeren bij het pand als zij binnen een fietsafstand van 12 km van het hoofdkantoor wonen. 

Ook werd de aanschaf van een voordelige buskaart in 2015 door a.s.r. gefaciliteerd. Daarnaast zijn er diverse regelingen om het fietsgebruik te stimuleren: zoals de Rijnsweerd-leenfiets, a.s.r.-bedrijfs e-bike en e-bike-oplaadpunten in de fietsenkelder, aanwezigheid van omkleedruimtes, douches en lockers en de mobiele fietsenmaker. 

 

Duurzaam inkopen

a.s.r. houdt bij haar inkoopproces rekening met de impact op de maatschappij. Deze impact kan sociaal, milieugerelateerd of economisch zijn. De uitvoering van het beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen richt zich op de volgende punten:

 1. a.s.r. meldt vooraf aan leveranciers dat milieu gerelateerde en sociale wegingsfactoren deel uitmaken van het selectieproces;
 2. a.s.r. heeft een set van milieu- en sociale criteria vastgesteld die worden gebruikt (deze zijn categoriespecifiek);
 3. a.s.r. daagt haar leveranciers uit te komen met alternatieven die beter aansluiten bij de hedendaagse milieu- en sociale criteria;
 4. a.s.r. vindt het belangrijk dat internationale mensenrechten geëerbiedigd worden in het hele productieproces van de goederen en diensten die ingekocht worden. a.s.r. toetst bij haar belangrijkste leveranciers of de mensenrechten worden nageleefd en welke maatregelen hiervoor zijn of worden getroffen.

FIRA
Bij aanbestedingen van a.s.r. wordt gekeken of een leverancier aangesloten is bij duurzaamheidsinitiatieven. Als dit niet zo is, dan is het een criterium dat het bedrijf zich bij FIRA registreert als hem de opdracht gegund wordt. Inmiddels zijn 89 leveranciers van de top 250 leveranciers bij FIRA geregistreerd. Het totaal aantal nieuwe leveranciers in 2015 betreft 703. Hiervan zijn inmiddels 69 leveranciers gescreend (10%).

a.s.r. is in 2014 begonnen haar key suppliers aan te moedigen om zich te laten verifiëren. Zo’n eenderde van deze leveranciers is inmiddels daadwerkelijk aangemeld. a.s.r. motiveert deze leveranciers om niveau Brons te halen en motiveert ze om hun sociaal-maatschappelijke invloed naar een nog hoger niveau te brengen. Van de overige leveranciers is a.s.r. met een aantal nog in gesprek. Een zestal anderen heeft aangegeven niet mee te werken aan de FIRA-registratie. Aan hen wordt gemeld dat dit bij een volgende contractbespreking onderwerp van gesprek is.

Samen met Rabobank Nederland, ABN AMRO en een aantal andere grote partijen heeft a.s.r. zich verenigd om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op een aantal leveranciers die zich niet bij FIRA wil registreren. Als onderdeel hiervan heeft a.s.r. een FIRA-statement op haar website geplaatst.

Alle nieuwe leveranciers, geselecteerd door de afdeling CIC, hebben afgesproken zich in te schrijven in de FIRA-database. Alternatief is dat zij kunnen aantonen dat het milieubeleid al op een andere wijze geborgd is, zoals bijvoorbeeld bij het keurmerk duurzaam herstelbedrijf. De leveranciers hebben hun beleid geverifieerd en moeten binnen één jaar na registratie het niveau Brons hebben behaald. In juni 2015 ontving a.s.r. zelf niveau Zilver van FIRA.

Gedragscode voor leveranciers 
a.s.r. hecht groot belang aan de naleving van mensenrechten. Binnen haar invloedssfeer streeft a.s.r. ernaar om de bescherming van de internationaal erkende mensenrechten te steunen en te respecteren. Daarnaast tracht a.s.r. zich ervan te verzekeren dat zij niet medeplichtig is aan enige schending van deze rechten. a.s.r. eist dat haar (potentiële) leveranciers een zorgzame en proactieve houding hebben ten opzichte van het milieu, en dat zij instemmen met het a.s.r.-standpunt over het milieu, de mensenrechten en de menselijke hoogte brengen als hij merkt dat zijn bedrijf of een van zijn (potentiële) leveranciers deze a.s.r.-gedragscode voor (potentiële) leveranciers niet naleeft.