Duurzaam ondernemen

Codes en richtlijnen

a.s.r. heeft een publieke verplichting om op te treden als een verantwoordelijke verzekeraar en investeerder. Als bewijs hiervan heeft a.s.r. de volgende nationale en internationale standaarden en convenanten getekend:

Gedragscode verzekeraars

Deze gedragscode is opgesteld aan de hand van de drie kernwaarden van de verzekeringsbranche: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. De gedragscode dient als fundament voor het opereren van het Verbond van Verzekeraars en zijn individuele leden. De gedragscode overkoepelt bestaande en nieuwe zelfregulering van de branche met algemene bepalingen. Omdat de werkelijkheid zich niet in algemene bepalingen laat vatten, is een groot aantal daarvan geconcretiseerd in nadere zelfregulering.

Code Banken

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht.

UN Global Compact

a.s.r. heeft in 2011 de Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend. Door het tekenen van de UNGC heeft a.s.r. aangegeven deze principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en ook door te voeren in haar invloedssfeer.  

UN Principles for Sustainable Insurance (PSI)

a.s.r. heeft in augustus 2013 de PSI van de Verenigde Naties (UNEP FI) ondertekend. Dit zijn richtlijnen voor verantwoord en duurzaam verzekeren. Hiermee geeft a.s.r. aan het belangrijk te vinden duurzaamheid te integreren in haar verzekeringsactiviteiten. Het doel van deze richtlijnen is het reduceren van duurzaamheidsrisico’s, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en het verbeteren van de bedrijfsprestaties op gebied van sociale, economische en milieu aspecten. Wereldwijd hebben 85 (peildatum juli 2015) verzekeraars deze principes ondertekend.

UN Principles for Responsible Investment (PRI)

a.s.r. ondertekende in 2011 de UN PRI. De 1.400 bedrijven wereldwijd die de principes onderschrijven, beheren gezamenlijk beleggingen ter waarde van € 59 biljoen. Door de zes UN-principes voor beleggen toe te passen, draagt a.s.r. bij aan de ontwikkeling van een duurzamer financieel systeem. Elk jaar rapporteert a.s.r. de voortgang bij het voldoen aan de Principles for Responsible Investment. 

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

Getekend door a.s.r. in augustus 2013. Dit betreft een publiek-privaat partnerschap tussen UNEP en de financiële sector. Het doel is de integratie van duurzaamheidsprincipes te bevorderen op alle operationele niveaus van de financiële instellingen. Zij realiseren dit door milieu-, sociale en beleidsfactoren te integreren in de manier waarop de instelling risicoanalyses uitvoert. Voor meer informatie: www.unepfi.org

Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda

Als onderdeel van de UN Global Compact heeft a.s.r. in 2014 de Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda ondertekend (www.unglobalcompact.org). De oproep tot actie is een oproep van de particuliere sector aan regeringen om maatregelen tegen corruptie te bevorderen en beleid van goed bestuur te implementeren.

Paris Pledge for Action

Op 11 december 2015 heeft a.s.r. the Paris Pledge for Action ondertekend. Hierin bevestigen de deelnemers hun krachtige ondersteuning voor de nieuwe klimaatovereenkomst die is gesloten tijdens de COP21 in Parijs.​​ De Paris Pledge for Action is een initiatief van het Franse voorzitterschap van de COP21, dat alle organisaties, bedrijven, regio's, steden, en investeerders uitnodigt om de Paris Pledge for Action te onderschrijven. De organisaties, waaronder dus ook a.s.r., bevestigen daarmee hun inzet voor een veilig en stabiel klimaat, waarin de temperatuurstijging beperkt blijft tot onder 2 graden celsius (www.parispledgeforaction.org).

Meerjarenplan energie-efficiency (MJA3)

In 2008 heeft a.s.r. het MJA3 van de overheid ondertekend. Hierin is afgesproken dat bedrijven zich inspannen om het energieverbruik jaarlijks met 2% te verminderen, zodat in 2020 30% verbetering is bereikt ten opzichte van het referentiejaar 2005. 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen (MVIO)

a.s.r. heeft zich in 2012 gecommitteerd aan het MVIO, een initiatief van grote Nederlandse ondernemingen, ondersteund door het kennisnetwerk voor inkoop en supply management NEVI (www.nevi.nl/mvi),

Green Deal Circulair Inkopen

a.s.r. is sinds november 2013 deelnemer van het Green Deal Circulair Inkopen. De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten.

Circle Economy

a.s.r. is sinds juli 2013 deelnemer van Circle Economy, een coöperatie die samen met haar leden uit het bedrijfsleven en de overheid de krachten bundelt om een circulaire economie te creëren. Hiermee commiteert a.s.r. zich om tenminste één circulair traject per jaar te starten en de resultaten te delen met het netwerk. 

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

a.s.r. is sinds 2009 lid van de VBDO. De VBDO bevordert het bewustzijn van beleggers over hun bijdrage aan duurzaamheid, onder andere door verschillende soorten benchmarks uit te voeren. a.s.r. is opgenomen in de benchmark ’Verantwoord beleggen door verzekeraars in Nederland’.

MVO Nederland

MVO Nederland wil bedrijven inspireren, verbinden en versnellen op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen met sterke en stabiele bedrijfsresultaten om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Dit realiseert MVO Nederland door het samenbrengen van overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden en richt zich hierbij op klimaat, energie, grondstoffen, materialen, afval, de werkende en de weerbare mens.

Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Deze organisatie behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

Maatschappelijk partner Feyenoord

In het kader van de sponsor- en partnerovereenkomst met Feyenoord ontwikkelt a.s.r. Foundation in samenwerking met de voetbalclub diverse activiteiten voor ‘Feyenoord in de samenleving’. Er is bij deze initiatieven vaak behoefte aan financiële educatie. 

Global Reporting Initiative

Richtlijnen van het Global Reporting Initiative inzake transparante verslaglegging op (kwantificeerbare) economische, ecologische en sociale prestaties. De GRI G4 referentie helpt om niet-financiële informatie op een gestructureerde, meetbare en vergelijkbare manier te presenteren. De benchmark werd opgericht om de niet-financiële prestaties waar mogelijk te vergelijken.

Ethisch Manifest

In ons werk krijgen we te maken met klanten met geldproblemen. We willen er zoveel mogelijk aan doen dat onze klanten kunnen betalen en geen problemen krijgen. Daarom hebben we voor onszelf 10 regels gemaakt voor hoe we omgaan met klanten.