Duurzame werkgever

Diversiteit en inclusiviteit

undefined

a.s.r. streeft naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen tussen medewerkers worden herkend, gewaardeerd en benut. Bij a.s.r. krijgt iedereen die zijn talenten in wil zetten om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren de ruimte om dat te doen. Ongeacht bijvoorbeeld gender, leeftijd, afkomst of geaardheid. a.s.r. verstaat onder diversiteit alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en gender - en de minder zichtbare dingen, zoals culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen.

De uitgangspunten van het diversiteitsbeleid van a.s.r.:

1. Evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, op basis van leeftijd, gender, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen.
2. Bevorderen van een evenwichtige samenstelling van het management door bewust benoemingsbeleid.
3. Gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers.
4. Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstellingen van het diversiteitsbeleid
Minimaal 30% van de leden van de RvC, RvB en het senior management is vrouw. In 2017 was zowel bij de RvC als bij de RvB sprake van 3 mannelijke en 1 vrouwelijke bestuurder. Daarmee komt in beide raden de vertegenwoordiging door vrouwen op 25%. Het senior management bestond op 31 december uit 22 leden waarvan 6 vrouw en 16 man. (27%-73%). Om de doelen te bereiken, is toetsing aan het diversiteitsbeleid expliciet opgenomen bij de werving van leden van de RvC en de RvB. Het diversiteitsbeleid is onderdeel van het recruitmentproces en de vlootschouw waarin onder andere de opvolgingsplanning besproken wordt.

a.s.r. heeft zich gecommitteerd om in 2026 minimaal 70 mensen in dienst te hebben via de Participatiedesk. Het betreft mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. In 2017 waren dit 31 medewerkers. Om de doelstelling te bereiken is de Participatiedesk in 2017 verder geprofessionaliseerd. Ook is er binnen de Management teams (MT’s) aandacht gevraagd voor dit thema. Doel is om de bekendheid van de Participatiedesk te vergroten en daarmee ook de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.