Milieu

Duurzaam inkopen

a.s.r. houdt bij haar inkoopproces rekening met de impact op de maatschappij. Deze impact kan sociaal, milieugerelateerd of economisch zijn. De uitvoering van het beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen richt zich op de volgende punten:

  1. a.s.r. meldt vooraf aan leveranciers dat milieu gerelateerde en sociale wegingsfactoren deel uitmaken van het selectieproces;
  2. a.s.r. heeft een set van milieu- en sociale criteria vastgesteld die worden gebruikt (deze zijn categoriespecifiek);
  3. a.s.r. daagt haar leveranciers uit te komen met alternatieven die beter aansluiten bij de hedendaagse milieu- en sociale criteria;
  4. a.s.r. vindt het belangrijk dat internationale mensenrechten geëerbiedigd worden in het hele productieproces van de goederen en diensten die ingekocht worden. a.s.r. toetst bij haar belangrijkste leveranciers of de mensenrechten worden nageleefd en welke maatregelen hiervoor zijn of worden getroffen.

FIRA
Bij aanbestedingen van a.s.r. wordt gekeken of een leverancier aangesloten is bij duurzaamheidsinitiatieven. Als dit niet zo is, dan is het een criterium dat het bedrijf zich bij FIRA registreert als hem de opdracht gegund wordt. Inmiddels zijn 89 leveranciers van de top 250 leveranciers bij FIRA geregistreerd. Het totaal aantal nieuwe leveranciers in 2015 betreft 703. Hiervan zijn inmiddels 69 leveranciers gescreend (10%).

a.s.r. is in 2014 begonnen haar key suppliers aan te moedigen om zich te laten verifiëren. Zo’n eenderde van deze leveranciers is inmiddels daadwerkelijk aangemeld. a.s.r. motiveert deze leveranciers om niveau Brons te halen en motiveert ze om hun sociaal-maatschappelijke invloed naar een nog hoger niveau te brengen. Van de overige leveranciers is a.s.r. met een aantal nog in gesprek. Een zestal anderen heeft aangegeven niet mee te werken aan de FIRA-registratie. Aan hen wordt gemeld dat dit bij een volgende contractbespreking onderwerp van gesprek is.

Samen met Rabobank Nederland, ABN AMRO en een aantal andere grote partijen heeft a.s.r. zich verenigd om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op een aantal leveranciers die zich niet bij FIRA wil registreren. Als onderdeel hiervan heeft a.s.r. een FIRA-statement op haar website geplaatst.

Alle nieuwe leveranciers, geselecteerd door de afdeling CIC, hebben afgesproken zich in te schrijven in de FIRA-database. Alternatief is dat zij kunnen aantonen dat het milieubeleid al op een andere wijze geborgd is, zoals bijvoorbeeld bij het keurmerk duurzaam herstelbedrijf. De leveranciers hebben hun beleid geverifieerd en moeten binnen één jaar na registratie het niveau Brons hebben behaald. In juni 2015 ontving a.s.r. zelf niveau Zilver van FIRA.

Gedragscode voor leveranciers 
a.s.r. hecht groot belang aan de naleving van mensenrechten. Binnen haar invloedssfeer streeft a.s.r. ernaar om de bescherming van de internationaal erkende mensenrechten te steunen en te respecteren. Daarnaast tracht a.s.r. zich ervan te verzekeren dat zij niet medeplichtig is aan enige schending van deze rechten. a.s.r. eist dat haar (potentiële) leveranciers een zorgzame en proactieve houding hebben ten opzichte van het milieu, en dat zij instemmen met het a.s.r.-standpunt over het milieu, de mensenrechten en de menselijke hoogte brengen als hij merkt dat zijn bedrijf of een van zijn (potentiële) leveranciers deze a.s.r.-gedragscode voor (potentiële) leveranciers niet naleeft.