Duurzaam ondernemen

Balans tussen mens, maatschappij en milieu

undefined

a.s.r. houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid.

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector en houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid. Dat doet a.s.r. aan de hand van vier thema’s die vallen onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): ‘Duurzame verzekeraar’, ‘Duurzame belegger’, ‘Duurzame werkgever’ en de ‘Maatschappelijke rol van a.s.r.’.

Aan de hand van de vier thema's zijn vier doelstellingen geformuleerd:

  • a.s.r. wordt in 2020 gezien als duurzame belegger onder de Nederlandse verzekeraars. Stimuleert en draagt duurzaam beleggingsbeleid uit.
  • a.s.r. is in 2020 een duurzame werkgever.
  • a.s.r. wordt in 2020 gezien als de duurzame verzekeraar.
  • a.s.r. is in 2020 het meest duurzaam op het gebied van milieu en volledig CO2 neutraal (directe footprint).

Over de uitgangspunten en doelstellingen is a.s.r. in dialoog met vele belanghebbenden. Wij onderhouden hiervoor nauwe contacten met interne, maar vooral ook een brede groep externe belanghebbenden, zoals klanten, toezichthouders, politici en bewindslieden en branche-organisaties.

 

 

Duurzame verzekeraar

Het bieden van zekerheid aan klanten is het bestaansrecht van a.s.r.

Duurzame belegger

Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid.

Duurzame werkgever

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen.

Maatschappelijke rol

a.s.r. foundation initieert projecten rondom financiële zelfredzaamheid.

Codes en richtlijnen

a.s.r. heeft de volgende nationale en internationale standaarden en convenanten getekend:

a.s.r. scholen challenge

Om kinderen vertrouwd te maken met duurzaamheid én basisscholen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun school, is a.s.r. mede-organisator van een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd.

Duurzame belastingbetaler

a.s.r. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De fiscale strategie draagt bij aan de verwezenlijking van de bedrijfsstrategie, waarin a.s.r. zich profileert als een duurzame verzekeraar die zich bewust is van haar omgeving. Uitgangspunt voor haar fiscale handelen is, dat a.s.r. als lid van de samenleving haar fair-share bijdraagt om de samenleving waarvan zij deel uit maakt mogelijk te maken en in stand te houden.

Fiscale strategie
a.s.r. wil een maatschappelijk verantwoord belastingbetaler zijn op basis van een professioneel uitgevoerde fiscale compliance. a.s.r. neemt geen fiscaal agressieve standpunten in. Bij taxplanning zijn zakelijke overwegingen altijd leidend. De fiscale strategie is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Audit Commissie houdt in lijn met de Nederlandsche Corporate Goverance Code toezicht op het gevoerde belastingbeleid.

Doelstellingen
Gegeven de fiscale strategie heeft a.s.r. de volgende doelstellingen:

a.s.r. zorgt voor het tijdig betalen van belastingschulden.  a.s.r. legt ingenomen of in te nemen relevante (fiscale) standpunten zo snel mogelijk voor aan de Belastingdienst en verstrekt de Belastingdienst actief inzicht in alle relevante feiten en omstandigheden, de standpunten en haar visie op de daarbij behorende rechtsgevolgen. a.s.r. heeft een pro-actief beheer van fiscale risico’s. a.s.r. heeft geen producten die klanten faciliteert bij het ontwijken of ontgaan van belastingen. a.s.r. optimaliseert haar fiscale positie en beperkt hiermee, binnen de gegeven kaders, de belastingdruk. a.s.r. ondersteunt alleen transacties of producten met een goed gedocumenteerde bedrijfsdoelstelling. Uitgangspunt is dat a.s.r. handelt volgens de geest van de wet en dat er geen gebruik wordt gemaakt van ‘tax havens’.

De afdeling Fiscale Zaken heeft een centrale rol in de fiscale functie van a.s.r. en heeft daarmee een belangrijke rol in het inbedden van de fiscale strategie in het dagelijks handelen van de organisatie. De afdeling Fiscale Zaken brengt periodiek verslag uit aan het management van a.s.r. over fiscale aangelegenheden en risico’s.

Convenant Horizontaal Toezicht 
De Raad van Bestuur van a.s.r. en de Nederlandse Belastingdienst hebben in januari 2013 het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. In dit convenant is vastgelegd hoe a.s.r. en de Belastingdienst met elkaar omgaan: in wederzijds vertrouwen, open en transparant. Met het ondertekenen van dit convenant verplicht a.s.r. zich tot het ontwikkelen en onderhouden van een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle.